STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Băng dán kháng khuẩn điều trị loét cho vùng cùng cụt Theo phụ lục Theo phụ lục Mölnlycke Health Care AB Băng vết thương vùng cùng cụt - kháng khuẩn Quy tắc 1, Mục A, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại C
2 Băng dán kháng khuẩn điều trị vết thương tiết dịch Theo phụ lục Theo phụ lục Mölnlycke Health Care AB Băng vết thương - kháng khuẩn Quy tắc 1, Mục A, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại C
3 Foam lưới kháng khuẩn thấm dịch vết thương Theo phụ lục Theo phụ lục Mölnlycke Health Care AB Băng vết thương - kháng khuẩn Quy tắc 1, Mục A, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại C
4 Foam dán vết thương kháng khuẩn Theo phụ lục Theo phụ lục Mölnlycke Health Care AB Băng vết thương - kháng khuẩn Quy tắc 1, Mục A, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại C
5 Băng dán điều trị vết thương vùng gót chân Theo phụ lục Theo phụ lục Mölnlycke Health Care AB Băng vết thương vùng gót chân Quy tắc 1, Mục A, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại C
6 Băng dán điều trị loét cho vùng cùng cụt Theo phụ lục Theo phụ lục Mölnlycke Health Care AB Băng vết thương vùng cùng cụt Quy tắc 1, Mục A, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại C
7 Băng dán điều trị vết thương tiết dịch Theo phụ lục Theo phụ lục Mölnlycke Health Care AB Băng vết thương, hậu phẫu, thấm hút máu Quy tắc 1, Mục A, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại C
8 Foam dán vết thương vùng gót chân Theo phụ lục Theo phụ lục Mölnlycke Health Care AB Băng vết thương Quy tắc 1, Mục A, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại C
9 Foam dán vết thương tiết dịch Theo phụ lục Theo phụ lục Mölnlycke Health Care AB Băng vết thương Quy tắc 1, Mục A, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại C
10 Tấm lưới trong suốt bảo vệ vết thương Theo phụ lục Theo phụ lục Mölnlycke Health Care AB Băng vết thương Quy tắc 1, Mục A, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại C