STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống nội soi Theo phụ lục Theo phụ lục Smith & Nephew, Inc., Endoscopy Division cung cấp ánh sáng và hình ảnh trong các qui trình chẩn đoán và phẫu thuật nội soi; giúp tiếp cận vào các cấu trúc bên trong dễ dàng Qui tắc 7, Phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B