STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vít xương cứng (Cortical bone screw) Theo phụ lục Theo phụ lục Sanatmetal Dùng để nẹp xương gãy Quy tắc 8, mục B, phần II, phụ lục 1 thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại C
2 Nẹp chữ T (T-plate) Theo phụ lục Theo phụ lục Sanatmetal Dùng để nẹp xương gãy Quy tắc 8, mục B, phần II, phụ lục 1 thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại C
3 Nẹp chữ L (L-supporting plate) Theo phụ lục Theo phụ lục Sanatmetal Dùng để nẹp xương gãy Quy tắc 8, mục B, phần II, phụ lục 1 thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại C
4 Nẹp nén ép (Self Compressing Plate) Theo phụ lục Theo phụ lục Sanatmetal Dùng để nẹp xương gãy Quy tắc 8, mục B, phần II, phụ lục 1 thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại C
5 Kim Kirschner (Kirschner boring wire) Theo phụ lục Theo phụ lục Sanatmetal Dùng để cố định xương gãy Quy tắc 8, mục B, phần II, phụ lục 1 thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại C