STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Sonde thông tiểu 1 nhánh (Sonde Nelaton) HTB09xx /HTB0906; HTB0908; HTB0910; HTB0912; HTB0914 HTB0916 HTB0918, HTB0920; HTB0922; HTB0924; HTB0926; HTB0928; HTB0930 Hitec medical Co., Ltd., China Hitec medical Co., Ltd., China Dùng để thông tiểu Quy tắc 5, phần II, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B