STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn mổ Theo phụ lục Theo phụ lục Maquet SAS Cung cấp ánh sáng cho phẫu trường trong quá trình thực hiện phẫu thuật, thủ thuật, tiểu phẫu, chẩn đoán và điều trị. QT10, phần II, mục I, Thông tư 05/2022/TT -BYT TTBYT Loại A