STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Áo chắn tia X Theo phụ lục Theo phụ lục Bar-Ray Products Inc. Sử dụng trong phòng X Quang, phòng mổ, phòng DSA… dùng để chắn tia X trực tiếp và gián tiếp vào người. Quy tắc 4, Mục A, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A