STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy điện tim và phụ kiện Theo phụ lục Theo phụ lục Fukuda Denshi Co., Ltd. Sử dụng dùng để chẩn đoán/ giám sát quá trình sinh lý học của sự sống. Quy tắc 10, Mục C, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B