STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Nòng trong của ống mở khí quản 2 nòng các loại Theo phụ lục Theo phụ lục Smiths Medical International Ltd Mục đích giúp không khí đi qua dây thanh quản, mũi, miệng và ra ngoài lỗ khí, dùng để cai máy thở và tập nói Quy tắc 7, phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Ống mở khí quản 1 nòng có bóng Softseal các số Theo phụ lục Theo phụ lục Smiths Medical lnternational Ltd Mục đích tạo đường dẫn khí , thông đường thở hỗ trợ hô hấp Quy tắc 7, phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
3 Bộ mở khí quản Theo phụ lục Theo phụ lục Smiths Medical lnternational Ltd Mục đích tạo đường dẫn khí , thông đường thở hỗ trợ hô hấp Quy tắc 7, phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
4 Ống mở khí quản có đường hút nhớt trên bóng Theo phụ lục Theo phụ lục Smiths Medical lnternational Ltd Mục đích hút sạch dịch tiết để làm thông đường thở Quy tắc 7, phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
5 Bộ mở khí quản cấp cứu PCK Theo phụ lục Theo phụ lục Smiths Medical lnternational Ltd Mục đích tạo đường dẫn khí , thông đường thở hỗ trợ hô hấp Quy tắc 7, phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B