STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tấm kính tráng chì chắn tia X LEADED GLASS Bar-Ray Products INC. Bar-Ray Products INC. Dùng để chắn tia X Quy tắc 4, Mục A, Phần II, Phụ Lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A