STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Phin lọc khí máu động mạch và giá đỡ Affinity® Arterial Filter and Accessories Theo phụ lục Theo phụ lục Medtronic, INC Sử dụng trong các quy trình phế quản phổi đến 6 giờ để loại bỏ các vi hạt nhỏ và khí. Quy tắc 7,13-Phần 1- Phụ Lục I; Phụ Lục II thông tư 39/2016/TT-BYT. TTBYT Loại D