STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Trụ nối chân răng CMFIT10-ACN-H2; CMFIT10-C1M-T; CMFIT10-DN30-H GeoMedi Co., Ltd. GeoMedi Co., Ltd. Sử dụng để thay thế răng bị hỏng hoặc bị mất của bệnh nhân, giúp bệnh nhân phục hồi các chức năng của răng Quy tắc 8, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C