STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống hút phẫu thuật RU 5260-27 RU 6420-65 RU 6417-01 RU 6420-58 RU 6420-82 RU 6422-15 RU 6422-30 RU 6429-30 RU 5170-33 LP310-001 RU 5260-51 RU 5260-60 RU 5261-26 RU 5263-02 RU 5265-00 RU 5280-20 RU 5280-22 RU 5281-22 RU 6420-05 RU 6420-06 RU 6420-07 RU 6420-08 RU 6420-09 RU 6420-10 RU 6420-11 RU 6420-12 RU 6420-15 RU 6420-16 RU 6420-17 RU 6420-18 RU 6420-19 RU 6420-20 RU 6420-21 RU 6420-22 RU 6420-23 RU 6420-24 RU 6420-25 RU 6420-26 RU 6420-27 RU 6420-28 RU 6420-29 RU 6420-30 RU 6420-31 RU 6420-32 RU 6420-33 RU 6420-34 RU 6420-35 RU 6420-36 RU 6420-37 RU 6420-38 RU 6420-39 RU 6420-40 RU 6420-41 RU 6420-42 RU 6420-43 RU 6420-44 RU 6420-45 RU 6420-46 RU 6420-47 RU 6420-48 RU 6420-49 RU 6420-50 RU 6420-51 RU 6420-56 RU 6420-60 RU 6420-62 RU 6420-76 RU 6420-78 RU 6420-80 RU 6420-85 RU 6421-06 RU 6421-07 RU 6421-08 RU 6421-09 RU 6421-10 RU 6421-11 RU 6421-12 RU 6421-15 RU 6421-34 RU 6422-20 RU 6422-25 RU 6422-32 RU 6422-53 RU 6422-55 RU 6422-64 RU 6424-11 RU 6424-20 RU 6424-21 RU 6424-22 RU 6424-40 RU 6424-41 RU 6426-21 RU 6427-01 RU 6427-02 RU 6427-03 RU 6427-04 RU 6427-100 RU 6427-130 RU 6427-20 RU 6427-30 RU 6427-40 RU 6427-50 RU 7842-01 RU 7842-02 RU 7842-03 RU 7842-10 RU 7842-11 RU 7842-12 RU 7842-13 RU 7842-14 RU 7842-18 RU 7842-20 RU 7842-25 RU 7842-30 RU 7842-31 RU 7842-32 RU 7842-50 RU 7842-51 RU 7842-52 RU 7842-53 RU 7842-54 RU 7842-55 RU 7842-56 RU 7842-57 RU 7842-58 RU 7844-01 RU 7844-02 RU 7844-03 RU 7844-70 RU 7845-03 RU 7845-05 RU 7845-07 RU 7845-20 RU 7845-22 RU 7845-24 RU 7847-20 LP310-021 LP310-031 LP310-032 LP310-033 LP310-034 RUDOLF Medical GmbH + Co. KG RUDOLF Medical GmbH + Co. KG Dùng cho mọi loại phẫu thuật: tiểu phẫu, trung phẫu, đại phẫu. dùng để hút dịch ra khỏi các khoang cơ thể trong quá trình phẫu thuật Quy tắc 6, Phần II, phụ lục I, Thông tư số 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A