STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Truy cập mạch máu ArgyleTM Safety Fistual Cannula Theo phụ lục Theo phụ lục Covidien LLC Dùng dđể truy cập mạch máu để loại bỏ, tái tưới máu trong quá trình lọc máu ở bệnh nhân chạy thận. Quy tắc 6, 7 Phần 1-Phụ Lục I; Phụ Lục II của Thông tư số 39/2016/TT-BYT. TTBYT Loại C