STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống thông can thiệp mạch ngoại vi Theo phụ lục Theo phụ lục Medtronic, Inc sử dụng để truyền có kiểm soát các chất truyền chọn lọc của các dược liệu được chỉ định bởi bác sĩ hoặc các chất cản quang quang tuyến vào mạch máu nói chung (không dùng cho mạch vành và mạch thần kinh) Mục 4, Quy tắc 6 – Phần II, Phụ Lục I; Phụ Lục II của Thông tư số 39/2016/TT-BYT. TTBYT Loại C