STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống nghiệm Theo phụ lục Theo phụ lục Fujifilm Corporation Sản phẩm này được sử dụng để đựng huyết tương tách từ máu toàn phần Quy tắc 05, mục B, phần III, phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT - BYT TTBYT Loại A