STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống nghe y khoa CK-649; CKS601PF; CK-601P; CK-M601P; CK-601DPF; CK-M615PF; CK-S748PF; CK-S747PF; CK-S715PF; CK-S747GPF; CK-S748GPF; CK-608T; CK-604P; CK-605T; CK-605P; CK-S606PF Chin Kou Medical Instrument Co.,Ltd/ Taiwan, China Chin Kou Medical Instrument Co.,Ltd/ Taiwan, China Dùng hỗ trợ khám bệnh Quy tắc 4, Mục A, Phần II, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Ống nghe y khoa Boli; BosoScope Cadio Bosch + Sohn GmbH u.Co.KG/Germany Bosch + Sohn GmbH u.Co.KG/Germany Dùng hỗ trợ khám bệnh Quy tắc 4, Mục A, Phần II, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A