STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Khay thử xét nghiệm định tính Morphine (Khay thử phát hiện Morphine) Theo phụ lục Theo phụ lục Công ty TNHH Medicon Xét nghiệm chẩn đoán In-vitro định tính phát hiện Morphine trong nước tiểu của người, khi nồng độ chất này tăng vượt ngưỡng phát hiện (cut-off) 300 ng/mL. Quy tắc 6, phần III, phụ lục I, thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Que thử xét nghiệm định tính Morphine (Que thử phát hiện Morphine) Theo phụ lục Theo phụ lục Công ty TNHH Medicon Xét nghiệm chẩn đoán In-vitro định tính phát hiện Morphine trong nước tiểu của người, khi nồng độ chất này tăng vượt ngưỡng phát hiện (cut-off) 300 ng/mL. Quy tắc 6, phần III, phụ lục I, thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
3 Que thử xét nghiệm định tính Methamphetamine (Que thử phát hiện Methamphetamine) Theo phụ lục Theo phụ lục Công ty TNHH Medicon Xét nghiệm chẩn đoán In-vitro định tính phát hiện Methamphetamine trong nước tiểu của người, khi nồng độ chất này tăng vượt ngưỡng phát hiện (cut-off) 1000 ng/mL. Quy tắc 6, phần III, phụ lục I, thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
4 Khay thử xét nghiệm định tính Ketamine (Khay thử phát hiện Ketamine) Theo phụ lục Theo phụ lục Công ty TNHH Medicon Xét nghiệm chẩn đoán In-vitro định tính phát hiện Ketamine trong nước tiểu của người, khi nồng độ chất này tăng vượt ngưỡng phát hiện (cut-off) 1000 ng/mL. Quy tắc 6, phần III, phụ lục I, thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
5 Que thử xét nghiệm định tính Ketamine (Que thử phát hiện Ketamine) Theo phụ lục Theo phụ lục Công ty TNHH Medicon Xét nghiệm chẩn đoán In-vitro định tính phát hiện Ketamine trong nước tiểu của người, khi nồng độ chất này tăng vượt ngưỡng phát hiện (cut-off) 1000 ng/mL. Quy tắc 6, phần III, phụ lục I, thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
6 Khay thử xét nghiệm định tính Benzodiazepines (Khay thử phát hiện Benzodiazepines) Theo phụ lục Theo phụ lục Công ty TNHH Medicon Xét nghiệm chẩn đoán In-vitro định tính phát hiện Benzodiazepines trong nước tiểu của người, khi nồng độ chất này tăng vượt ngưỡng phát hiện (cut-off) 300 ng/mL. Quy tắc 6, phần III, phụ lục I, thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
7 Que thử xét nghiệm định tính Benzodiazepines (Que thử phát hiện Benzodiazepines) Theo phụ lục Theo phụ lục Công ty TNHH Medicon Xét nghiệm chẩn đoán In-vitro định tính phát hiện Benzodiazepines trong nước tiểu của người, khi nồng độ chất này tăng vượt ngưỡng phát hiện (cut-off) 300 ng/mL. Quy tắc 6, phần III, phụ lục I, thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
8 Khay thử xét nghiệm định tính Amphetamine (Khay thử phát hiện Amphetamine) Theo phụ lục Theo phụ lục Công ty TNHH Medicon Xét nghiệm chẩn đoán In-vitro định tính phát hiện Amphetamine trong nước tiểu của người, khi nồng độ chất này tăng vượt ngưỡng phát hiện (cut-off) 1000 ng/mL. Quy tắc 6, phần III, phụ lục I, thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
9 Que thử xét nghiệm định tính Amphetamine (Que thử phát hiện Amphetamine) Theo phụ lục Theo phụ lục Công ty TNHH Medicon Xét nghiệm chẩn đoán In-vitro định tính phát hiện Amphetamine trong nước tiểu của người, khi nồng độ chất này tăng vượt ngưỡng phát hiện (cut-off) 1000 ng/mL. Quy tắc 6, phần III, phụ lục I, thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
10 Khay thử xét nghiệm định tính Methamphetamine (Khay thử phát hiện Methamphetamine) Theo phụ lục Theo phụ lục Công ty TNHH Medicon Xét nghiệm chẩn đoán In-vitro định tính phát hiện Methamphetamine trong nước tiểu của người, khi nồng độ chất này tăng vượt ngưỡng phát hiện (cut-off) 1000 ng/mL. Quy tắc 6, phần III, phụ lục I, thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B