STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Trợ cụ hỗ trợ đi kèm khi phẫu thuật - Ống dẫn lưu Drain Theo phụ lục Theo phụ lục Peters Surgical Dùng để hỗ trợ dẫn và cố định sợi chỉ trong phẫu thuật. Quy tắc 6, 7 – Phần II, Phụ Lục I; Phụ Lục II của Thông tư số 39/2016/TT-BYT. TTBYT Loại D