STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 ALGIDEX AG: DẠNG GEL & BỘT ĐIỀU TRỊ LOÉT VÀ VẾT THƯƠNG 46-G10; 46-P10/46-G10; 46-P10 DeRoyal Industries, Inc DeRoyal Industries, Inc. DẠNG GEL & BỘT ĐIỀU TRỊ LOÉT VÀ VẾT THƯƠNG Qui tắc 1, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B