STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Sonde JJ niệu quản BEDSS00502001 BEDSS00502201 BEDSS00502401 BEDSS00502601 BEDSS00502801 BEDSS00503001 BEDSS00602001 BEDSS00602201 BEDSS00602401 BEDSS00602601 BEDSS00602801 BEDSS00603001 BEDSS00702001 BEDSS00702201 BEDSS00702401 BEDSS00702601 BEDSS00702801 BEDSS00703001 BEDSS00802001 BEDSS00802201 BEDSS00802401 BEDSS00802601 BEDSS00802801 BEDSS00803001 BEDSS00502002 BEDSS00502202 BEDSS00502402 BEDSS00502602 BEDSS00502802 BEDSS00503002 BEDSS00602002 BEDSS00602202 BEDSS00602402 BEDSS00602602 BEDSS00602802 BEDSS00603002 BEDSS00702002 BEDSS00702202 BEDSS00702402 BEDSS00702602 BEDSS00702802 BEDSS00703002 BEDSS00802002 BEDSS00802202 BEDSS00802402 BEDSS00802602 BEDSS00802802 BEDSS00803002 BEDSS00502003 BEDSS00502203 BEDSS00502403 BEDSS00502603 BEDSS00502803 BEDSS00503003 BEDSS00602003 BEDSS00602203 BEDSS00602403 BEDSS00602603 BEDSS00602803 BEDSS00603003 BEDSS00702003 BEDSS00702203 BEDSS00702403 BEDSS00702603 BEDSS00702803 BEDSS00703003 BEDSS00802003 BEDSS00802203 BEDSS00802403 BEDSS00802603 BEDSS00802803 BEDSS00803003 BEDSS00502004 BEDSS00502204 BEDSS00502404 BEDSS00502604 BEDSS00502804 BEDSS00503004 BEDSS00602004 BEDSS00602204 BEDSS00602404 BEDSS00602604 BEDSS00602804 BEDSS00603004 BEDSS00702004 BEDSS00702204 BEDSS00702404 BEDSS00702604 BEDSS00702804 BEDSS00703004 BEDSS00802004 BEDSS00802204 BEDSS00802404 BEDSS00802604 BEDSS00802804 BEDSS00803004 Blueneem Medical Devices Pvt Ltd. Blueneem Medical Devices Pvt Ltd. Được sử dụng để điều trị tắc nghẽn niệu quản, để thoát nước tiểu từ bể thận xuống bàng quang Quy tắc 7, Phần II, Phụ lục I của Thông tư số 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Sonde mono J niệu quản BMJB04707001 BMJB00507001 BMJB00607001 BMJB00707001 BMJB00807001 BMJB04707002 BMJB00507002 BMJB00607002 BMJB00707002 BMJB00807002 BMJB04707003 BMJB00507003 BMJB00607003 BMJB00707003 BMJB00807003 BMJB04707004 BMJB00507004 BMJB00607004 BMJB00707004 BMJB00807004 Blueneem Medical Devices Pvt Ltd. Blueneem Medical Devices Pvt Ltd. Được sử dụng để điều trị tắc nghẽn niệu quản, để thoát nước tiểu từ bể thận xuống bàng quang Quy tắc 7, Phần II, Phụ lục I của Thông tư số 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B