STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Băng dán vết thương Theo phụ lục Theo phụ lục Bloomage Biotechnology Corp., Ltd. Băng dán vết thương được chỉ định dùng để chăm sóc các vết thương nông sau khi hàng rào bảo vệ da hoàn chỉnh bị tổn thương. Quy tắc 1, phần II, phụ lục I, thông tư 05/2022/TTBYT TTBYT Loại B