STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Pipette bầu nhựa Theo phụ lục Theo phụ lục Thermo Fisher Scientific Dùng để hút dung dịch mẫu dung trong xét nghiệm, y tế Quy tắc 4, Phần A. Phụ lục І, thông tư số 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A