STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ thao tác Theo phụ lục Theo phụ lục CooperSurgical, Inc. Được lắp đặt và vận hành trong các Lab hỗ trợ sinh sản, để bảo vệ mẫu khi thao tác trong quá trình thực hiện các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản Quy tắc 5, Phần III, Phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A