STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Nồi hấp Theo phụ lục Theo phụ lục STURDY INDUSTRIAL CO., LTD Hấp tiệt trùng, vật tư, dụng cụ y tế Quy tắc 15; Phần II, Thông tư 05/2022/TT- BYT TTBYT Loại C