STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống thông khí tai Theo phụ lục Theo phụ lục EON Meditech Private Limited Sử dụng để thông khí và/hoặc dẫn lưu tai giữa Quy tắc 5, phần II, Mục 1, Phụ lục 1 của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Miếng cầm máu tai Theo phụ lục Theo phụ lục EON Meditech Private Limited Sử dụng để hấp thụ chất lỏng trong quá trình phẫu thuật và hỗ trợ ống tai sau phẫu thuật, ngăn ngừa hẹp ống tai Quy tắc 5, phần II, Mục 1, Phụ lục 1 của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A
3 Miếng bấc dùng trong điều trị viêm tai ngoài Theo phụ lục Theo phụ lục EON Meditech Private Limited Sử dụng để hỗ trợ điều trị viêm tai ngoài, đưa thuốc vào ống tai và màng ống tai Quy tắc 5, phần II, Mục 1, Phụ lục 1 của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A
4 Miếng thông khí mũi sau phẫu thuật xoang Theo phụ lục Theo phụ lục EON Meditech Private Limited Sử dụng để hỗ trợ khoang xoang và tổ hợp xương nhằm đảm bảo luồng không khí đi qua mũi, ngoài ra còn sử dụng để cầm máu mũi Quy tắc 5, phần II, Mục 1, Phụ lục 1 của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A
5 Miếng thông khí mũi trong và sau khi phẫu thuật Theo phụ lục Theo phụ lục EON Meditech Private Limited Sử dụng để hỗ trợ khoang mũi trong và sau khi phẫu thuật và tạo điều kiện thở thích hợp cho bệnh nhân Quy tắc 5, phần II, Mục 1, Phụ lục 1 của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A
6 Miếng cầm máu mũi Theo phụ lục Theo phụ lục EON Meditech Private Limited Sử dụng để cầm máu mũi Quy tắc 5, phần II, Mục 1, Phụ lục 1 của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A