STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ngón tay sắt Theo phụ lục Theo phụ lục Nopa Instruments Medizintechnik GmbH Bảo vệ ngón tay bác sĩ trong khi phẫu thuật Quy tắc 4, Mục A, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A
2 Âm thoa Theo phụ lục Theo phụ lục Nopa Instruments Medizintechnik GmbH Kiểm tra thính giác Quy tắc 4, Mục A, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A
3 Âm thoa nhôm Theo phụ lục Theo phụ lục Nopa Instruments Medizintechnik GmbH Kiểm tra thính giác Quy tắc 4, Mục A, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A
4 Giá đỡ loa soi tai KM 090/12 Nopa Instruments Medizintechnik GmbH Nopa Instruments Medizintechnik GmbH Đỡ loa soi tai Quy tắc 4, Mục A, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A