STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Pipet ICSI Theo phụ lục Theo phụ lục Optimas Medikal Urunler San. VE Tic. Ltd. Sti Sử dụng trong kỹ thuật ICSI, hỗ trợ sinh sản. Quy tắc 2, Mục 2, Phần II TTBYT Loại B
2 Pipet Pasteur tiệt trùng Theo phụ lục Theo phụ lục Optimas Medikal Urunler San. VE Tic. Ltd. Sti Được sử dụng để thu thập và thao tác với phức hợp cumulus-noãn bào trong quy trình thu thập tế bào trứng (OPU) trong hỗ trợ sinh sản. Quy tắc 2, Mục 2, Phần II TTBYT Loại B