STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ đầu giường G-9, G-10, G-11, G-13, G-14, G-15, G-18,G-19,G-17-1, G-20, G-29 Hebei Pukang Medical Instruments Co.,Ltd Hebei Pukang Medical Instruments Co.,Ltd Sử dụng trong phòng khám, bệnh viện, cơ sở y tế hỗ trợ bệnh nhân Quy tắc 4, Phần II, Phụ lục I TTBYT Loại A
2 Giường y tế điều khiển điện DA-1, DA-2, DA-3. DA-4, DA-5, DA-6, DA-7, DA-8, DA-9, DA-10, DA-11. DB-1, DB-2, DB-3, DB-4 Hebei Pukang Medical Instruments Co.,Ltd Hebei Pukang Medical Instruments Co.,Ltd Sử dụng trong phòng khám, bệnh viện, cơ sở y tế hỗ trợ bệnh nhân Quy tắc 4, Phần II, Phụ lục I TTBYT Loại A
3 Giường hồi sức tay quay A-1, A-1-1, A-2, A-3, A-4, A-4-1, A-5, A-6-1, A-6-2, A-6-3, A-10, B-1, B-1-2, B-2, B-7-1, B-7-3, B-9, B-10, B-10-1, B-10-2, B-10-3, B-11-1, B-11-2, B-11-3, B-12, B-13, B-14, B-16, B-17, B-18, B-18-1, B-19, B-21-1, B21-2, B-21-3, B-22, B-22-1, B-23, B-24-1, B-28, B-28-1, B-29, B-30, B-31, B-31-1, B-32, S-1, S-2, S-3, S-3-1, S-4, S-4-1, A1, B-50, B-51, B-52, B-53 Hebei Pukang Medical Instruments Co.,Ltd Hebei Pukang Medical Instruments Co.,Ltd Sử dụng trong phòng khám, bệnh viện, cơ sở y tế hỗ trợ bệnh nhân Quy tắc 4, Phần II, Phụ lục I TTBYT Loại A
4 Xe đẩy thuốc F-45-1, F-45-2 Hebei Pukang Medical Instruments Co.,Ltd Hebei Pukang Medical Instruments Co.,Ltd Sử dụng trong phòng khám, bệnh viện, cơ sở y tế hỗ trợ bệnh nhân Quy tắc 4, Phần II, Phụ lục I TTBYT Loại A
5 Xe đẩy gây mê F-1, F-2 Hebei Pukang Medical Instruments Co.,Ltd Hebei Pukang Medical Instruments Co.,Ltd Sử dụng trong phòng khám, bệnh viện, cơ sở y tế hỗ trợ bệnh nhân Quy tắc 4, Phần II, Phụ lục I TTBYT Loại A
6 Xe đẩy cấp cứu F-45-3, F-46, F-5, F-5-1, F-6 Hebei Pukang Medical Instruments Co.,Ltd Hebei Pukang Medical Instruments Co.,Ltd Sử dụng trong phòng khám, bệnh viện, cơ sở y tế hỗ trợ bệnh nhân Quy tắc 4, Phần II, Phụ lục I TTBYT Loại A