STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật tư cho máy thở, máy gây mê kèm thở Theo phụ lục Theo phụ lục Draeger, Inc./Mỹ Dùng theo dõi và chuẩn đoán Quy tắc 10,phần II, phụ lục I thông tư05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B