STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy rửa khử khuẩn dụng cụ, phụ kiện AWD655-2 AWD655-2H AWD655-10A AWD655-10A- SC AWD655-10D-SC AWD655-15A AWD655-15A-SC AT-OS S.r.l AT-OS S.r.l Khử khuẩn dụng cụ y tế Quy tắc 15, phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Tủ sấy ống nội soi, phụ kiện Endo- 3 AT-OS S.r.l AT-OS S.r.l Làm khô ống nội soi, đây là một giai đoạn tiệt khuẩn ống nội soi Quy tắc 15, phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B