STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Trạm pha mẫu MacroPATH pro-x, MacroPATH, MacroPATH Basic Milestone S.r.l., Italy Milestone S.r.l., Italy Pha mẫu mô bệnh phẩm trên bàn pha khổ A3 Quy tắc 5, mục 2 TTBYT Loại A