STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Dụng cụ khám tai mắt dùng trong y khoa và phụ kiện kèm theo • Đầu đèn soi tai Beta 400: + B-008.11.401 + B-008.11.400 + B-001.11.401 + B-001.11.400 + B-002.11.401 + B-002.11.400 • Đầu đèn soi tai Beta 200: + B-008.11.501 + B-008.11.500 + B-001.11.501 + B-001.11.500 + B-002.11.501 + B-002.11.500 - Đầu đèn soi tai Mini 3000: + D-008.70.106 + D-001.70.106 + D-001.70.206 • Bộ đèn soi tai Beta 400: + B-143.10.118 + B-143.20.420 + B-143.27.388 + B-143.27.387 + B-143.28.388 + B-143.28.387 + B-143.23.420 + B-143.24.420 + B-143.29.420 • Bộ đèn soi tai Beta 200: + B-141.10.118 + B-141.20.420 + B-141.27.388 + B-141.27.387 + B-141.28.388 + B-141.28.387 + B-141.29.420 + B-141.23.420 + B-141.24.420 • Bộ đèn soi tai Mini 3000: + D-885.20.021 + D-851.10.021 + D-008.70.120 + D-008.70.110 + D-008.70.301 + D-008.70.110 + D-001.70.120 + D-001.70.110 + D-001.70.301 + D-001.70.220 + D-001.70.210 + D-851.20.021 • Bộ đèn soi tai Mini-C Clip Lamp + D-001.73.109 + D-001.73.103 • Bộ đèn soi tai Mini 3000 Clip Lamp + D-001.73.131 + D-001.73.130 • Đầu đèn soi mắt Beta 200S + C-008.30.120 + C-001.30.120 + C-002.30.120 • Đầu đèn soi mắt Beta 200 + C-008.30.100 + C-001.30.100 + C-002.30.100 • Đầu đèn soi mắt Beta 200M2 + C-001.30.102 + C-002.30.102 • Đầu đèn soi mắt Mini 3000 + D-008.71.105 + D-001.71.105 • Bộ đèn soi mắt Beta 200S + C-261.10.118 + C-261.20.420 + C-261.29.420 + C-261.27.388 + C-261.27.387 + C-261.28.388 + C-261.28.387 + C-261.23.420 + C-261.24.420 • Bộ đèn soi mắt Beta 200 + C-144.10.118 + C-144.10.120 + C-144.20.420 + C-144.27.388 + C-144.27.387 + C-144.28.388 + C-144.28.387 + C-144.29.420 + C-144.23.420 + C-144.24.420 + C-262.29.420 • Bộ đèn soi mắt Mini 3000 + D-885.21.021 + D-858.23.052 + D-852.10.021 + D-008.71.120 + D-008.71.200 + D-001.71.120 + D-001.71.200 • Đầu đèn soi bóng đồng tử Beta 200 + C-001.15.353 + C-002.15.353 • Bộ đèn soi bóng đồng tử Beta 200 + C-034.10.118 + C-034.27.388 + C-034.27.387 + C-034.23.420 + C-034.10.120 + C-034.20.420 + C-034.29.420 • Bộ đèn soi tai, soi mắt + A-095.12.208 + A-095.12.204 + A-095.12.209 + A-095.12.205 + A-095.12.207 + A-095.12.210 + A-095.12.211 + A-153.10.118 + A-095.12.304 + A-095.12.305 + A-095.12.307 + A-095.12.308 + A-095.12.309 + A-095.12.393 + A-095.12.394 + A-153.20.420 + A-153.27.388 + A-153.27.387 + A-153.28.388 + A-153.28.387 + A-153.23.420 + A-153.24.420 + A-153.29.420 + A-132.10.118 + A-132.20.420 + A-132.27.388 + A-132.27.387 + A-132.28.388 + A-132.28.387 + A-132.23.420 + A-132.24.420 + A-132.29.420 + A-234.10.118 + A-234.20.420 + A-234.23.420 + A-234.25.387 + A-234.25.388 + A-234.25.420 + A-234.27.387 + A-234.27.388 + A-234.29.420 + A-279.10.118 + A-279.20.420 + A-279.23.420 + A-279.27.387 + A-279.27.388 + A-279.29.420 + D-882.20.021 + D-886.11.021 + D-860.11.022 + D-873.11.021 + D-859.11.022 + D-873.21.021 • Bộ đèn soi bóng đồng tử, soi mắt + C-262.10.118 + C-262.27.388 + C-262.27.387 + C-262.25.388 + C-262.25.387 + C-262.23.420 + C-262.25.420 + C-145.10.118 + C-145.27.388 + C-145.27.387 + C-145.25.388 + C-145.25.387 + C-145.23.420 + C-145.25.420 + C-145.20.420 + C-145.29.420 • Đầu đèn soi mắt dạng khe + C-001.14.602 + C-002.14.602 • Bộ đèn soi mắt dạng khe + C-252.10.105 + C-266.20.471 + C-265.10.118 + C-265.20.420 + C-265.29.420 + C-267.10.118 + C-267.20.420 + C-267.29.420 + C-268.10.105 • Bộ đèn soi mắt gián tiếp Omega 500 + C-004.33.500 + C-004.33.507 + C-008.33.502 + C-004.33.537 + C-004.33.538 + C-004.33.539 + C-008.33.531 + C-008.33.533 + C-283.40.320 + C-283.40.302 + C-283.40.670 + C-283.41.320 + C-283.41.670 + C-004.33.541 + C-004.33.542 + C-004.33.543 + C-008.33.535 + C-008.33.536 + C-008.33.537 + C-284.40.670 + C-284.41.670 + C-004.33.560 + C-004.33.561 + C-004.33.562 + C-004.33.563 + C-008.33.560 + C-008.33.561 + C-008.33.562 + C-008.33.563 + C-176.40.670 + C-176.41.670  Phụ kiện kèm theo cho đèn soi tai, soi mắt • Bóng đèn Xenon Halogent + X-001.88.077 + X-001.88.078 + X-001.88.105 + X-001.88.110 + X-001.88.108 + X-001.88.107 + X-001.88.069 + X-002.88.070 + X-002.88.078 + X-002.88.050 + X-004.88.081 + X-002.88.051 + X-001.88.106 + X-001.88.084 + X-001.88.094 + X-001.88.087 + X-002.88.089 + X-001.88.088 + X-002.88.090 + X-001.88.098 + X-002.88.099 + X-004.88.111 + X-001.88.038 + X-001.88.058 + X-002.88.046 + X-002.88.048 • Bóng đèn LED + X-008.87.200 • Ống tai + B-000.11.128 + B-000.11.127 + B-000.11.151 + B-000.11.150 + B-000.11.149 + B-000.11.107 + B-000.11.108 + B-000.11.109 + B-000.11.110 + B-000.11.111 + B-000.11.207 + B-000.11.206 + B-000.11.209 + B-000.11.210 + D-000.73.105 • Ống tai mềm + B-000.11.141 + B-000.11.142 • Bóng bóp + B-000.11.240 + B-000.80.102 + B-000.80.101 + E-000.18.105 • Cáp nối và chân cắm + C-000.33.510 + X-000.99.667 + X-000.99.668 + X-000.99.206 + X-000.99.303 + X-000.99.305 • Biến trở HC50L + X-095.16.325 + X-008.16.325 • Biến thế + X-095.16.330 + X-095.16.316 + X-095.16.315 • Gương giảng dạy + C-000.33.209 • Đầu nối + D-000.80.101 + C-000.33.509 + B-000.11.212 • Đầu lọc sáng + C-000.15.359 + C-000.15.360 + C-000.14.605 • Kính lúp cho đèn soi mắt + C-000.14.606 + C-000.17.225 + C-000.17.228 + C-000.17.231 • Đè củng mạc + C-000.17.330 + C-000.17.301 • Tập giấy vẽ + C-000.33.208 • Hộp đựng + C-144.06.000 + A-180.01.000 + B-237.00.000 + C-034.00.000 + C-145.00.000 + C-182.01.000 + D-861.00.000 • Tay cầm Beta cho đèn soi mắt, soi tai + X-000.99.010 + X-000.99.118 + X-001.99.105 + X-007.99.396 + X-007.99.474 + X-007.99.395 + X-002.99.411 + X-002.99.471 + X-001.99.120 + D-001.79.021 + D-001.79.022 • Nắp chuôi + X-000.99.119 + X-002.99.390 + X-002.99.394 + X-002.99.395 + X-000.99.110 + X-002.99.396 + X-002.99.412 + X-001.99.488 + X-001.99.493 + X-001.99.491 • Pin sạc + X-007.99.383 + X-007.99.388 + X-007.99.387 + X-007.99.380 + X-002.99.382 + X-002.99.106 + X-002.99.314 + X-001.99.487 + X-097.99.665 + X-007.99.680 + X-007.99.671 + X-007.99.661 + X-007.99.676 • Bộ sạc + X-002.99.494 + X-000.99.086 + X-002.99.495 + X-001.99.484 + X-001.99.485 + X-095.17.310 + X-095.17.302 + X-095.17.303 + X-007.99.672 + X-007.99.660 + X-095.17.301 + X-095.17.305 + X-095.17.300 + X-095.12.250 • Dụng cụ hỗ trợ tháo lắp + C-000.33.511 + C-000.33.512 HEINE OPTOTECHNIK GmbH& Co.KG- Đức HEINE OPTOTECHNIK GmbH& Co.KG- Đức Dùng để thăm khám các các bệnh về tai mũi họng và mắt. - Bộ đèn soi tai: Giúp nhìn sâu vào chỗ tối để phát hiện ra những dấu hiệu viêm nhiễm, u nhọt, nước đọng, xà phòng, dị vật khác, bệnh tai giữa, vệ sinh tai khi bị viêm nhiễm. - Bộ đèn soi mắt: Dụng cụ dùng thăm khám đáy mắt trực tiếp và gián tiếp để phát hiện và đánh giá các triệu chứng của mắt mắc các loại bệnh về võng mạc, u ác tính ở mắt, hoặc các bệnh ảnh hưởng đến mạch máu: + Thiệt hại dây thần kinh thị giác + Rách hoặc rời võng mạc + Bệnh tăng nhãn áp. + Thoái hóa điểm vàng, mất tầm nhìn trung tâm của thị giác của bạn + Viêm màng lưới võng mạc cytomegalovirus (cmv), một loại nhiễm trùng của võng mạc + Khối u ác tính, một loại ung thư da có thể lây lan sang mắt của bạn + Chứng tăng huyết áp, mà còn được gọi là cao huyết áp + Bệnh tiểu đường - Đèn soi bóng đồng tử: Dụng cụ dùng thăm khám đo khả năng khúc xạ của mắt. Các lỗi khúc xạ như cận thị, viễn thị, và loạn thị có thể được phát hiện và chẩn đoán. 10 mục 1 TTBYT Loại A
2 Bộ đèn đặt nội khí quản người lớn / trẻ em dùng trong y khoa và phụ kiện kèm theo • Bộ đèn đặt nội khí quản + F-119.10.860 + F-119.23.865 + F-119.18.860 + F-119.20.865 + F-119.28.865 + F-119.29.865 + F-119.98.865 + F-119.94.865 + F-120.10.860 + F-120.23.865 + F-120.20.865 + F-120.28.865 + F-120.29.865 + F-120.98.865 + F-120.28.865 + F-227.10.860 + F-227.18.860 + F-227.20.865 + F-227.28.865 + F-227.29.865 + F-227.98.865 + F-120.18.860 + F-120.94.865 + F-230.10.860 + F-230.23.865 + F-230.20.865 + F-230.28.865 + F-230.29.865 + F-230.98.865 + F-230.18.860 + F-230.94.865 + F-228.10.860 + F-228.20.865 + F-228.28.865 + F-228.29.865 + F-228.98.865 + F-229.10.860 + F-229.18.860 + F-229.20.865 + F-229.28.865 + F-229.29.865 + F-229.98.865 + F-228.23.865 + F-228.18.860 + F-228.94.865 + F-257.10.815 + F-000.22.740 • Lưỡi đặt nội khí quản + F-000.22.100 + F-000.22.101 + F-000.22.102 + F-000.22.143 + F-000.22.103 + F-000.22.104 + F-000.22.105 + F-000.22.119 + F-000.22.120 + F-000.22.121 + F-000.22.122 + F-000.22.123 + F-000.22.124 + F-000.22.131 + F-000.22.132 + F-000.22.133 + F-000.22.110 + F-000.22.111 + F-000.22.501 + F-000.22.502 + F-000.22.503 + F-000.22.504 + F-000.22.510 + F-000.22.511 + F-000.22.512 + F-000.22.513 + F-000.22.514 + F-000.22.313 + F-000.22.314 + F-000.22.316 + F-000.22.771 + F-000.22.772 + F-000.22.773 + F-000.22.774 + F-000.22.775 + F-000.22.761 + F-000.22.762 + F-000.22.763 + F-000.22.764 • Tay cầm đặt nội khí quản + F-008.22.894 + F-008.22.860 + F-007.22.894 + F-001.22.860 + F-008.22.804 + F-008.22.800 + F-007.22.804 + F-001.22.800 + F-008.22.424 + F-008.22.812 + F-007.22.424 + F-001.22.812 + F-008.22.863 + F-008.22.891 + F-002.22.863 + F-007.22.885 + F-008.22.806 + F-002.22.806 + F-008.22.414 + F-002.22.414 + F-001.22.941 + F-002.22.942 + F-007.22.945 + F-001.22.815  Phụ kiện kèm theo cho bộ đèn đặt nội khí quản • Vỏ lưỡi đèn nội khí quản + F-000.22.531 + F-000.22.532 + F-000.22.533 + F-000.22.534 + F-000.22.540 + F-000.22.541 + F-000.22.542 + F-000.22.543 + F-000.22.544 • Sợi dẫn quang + F-000.22.561 + F-000.22.562 + F-000.22.563 + F-000.22.564 + F-000.22.570 + F-000.22.571 + F-000.22.572 + F-000.22.573 • Lõi cho tay cầm + F-001.22.858 + F-002.22.868 + F-008.22.858 + F-008.22.868 + F-008.22.889 + F-007.22.893 + F-008.22.893 + F-008.22.890 + F-002.22.859 + F-008.22.801 + F-002.22.801 + F-001.22.859 + F-001.22.801 • Nắp chuôi + F-002.22.884 + F-001.22.861 + F-000.22.854 + F-000.22.851 + F-002.22.867 + F-002.22.887 + F-000.22.852 + X-000.99.119 + X-002.99.412 + X-002.99.396 • Bộ sạc và Pin sạc + X-007.99.383 + X-002.99.494 + X-002.99.495 + X-007.99.104 + X-007.99.380 + X-007.99.304 + X-007.99.394 + X-002.99.382 + X-001.99.306 + X-002.99.106 + X-001.99.307 + X-002.99.393 + X-001.99.333 + X-001.99.433 • Vỏ tay cầm + F-000.22.824 + F-000.22.804 + F-000.22.926 • Bóng đèn + X-002.88.044 + X-001.88.035 + X-001.88.059 • Đầu chuyển đổi bộ sạc + X-000.99.086 • Hộp đựng + F-179.00.000 + F-227.01.000 HEINE OPTOTECHNIK GmbH& Co.KG- Đức HEINE OPTOTECHNIK GmbH& Co.KG- Đức - Mục đích chính của đặt nội khí quản là để đảm bảo đường thở thông thoáng, đảm bảo thể tích khí lưu thông của các nhịp thở khi thông khí nhân tạo, tạo điều kiện thuận lợi cho việc làm sạch phổi và tránh biến chứng sặc phổi. - Tắc nghẽn đường thở cấp tính do chấn thương - Nhiễm trùng, phù hoặc co thắt thanh quan - Khối u thanh quản - Mất khả năng bảo vệ đường thở của các bệnh nhân rối loạn ý thức do chấn thương, ngộ độc thuốc, tai biến mạch não, suy hô hấp hoặc ngừng tuần hoàn 10 mục 1 TTBYT Loại A
3 Ống nghe khám bệnh dùng trong y khoa và phụ kiện kèm theo • Ống nghe khám bệnh GAMMA (3.1; 3.2; 3.3; C3) + M-000.09.941 + M-000.09.942 + M-000.09.943 + M-000.09.944  Phụ kiện kèm theo cho ống nghe khám bệnh • Nút bịch tai + M-000.09.945 + M-000.09.946 HEINE OPTOTECHNIK GmbH& Co.KG- Đức HEINE OPTOTECHNIK GmbH& Co.KG- Đức - Ống nghe là dụng cụ cần thiết của các bác sỹ, y tá, điều dưỡng, sinh viên y khoa,... dùng để thính chẩn tim và phổi trong ngành y tế. 4 TTBYT Loại A
4 Đồng hồ đo huyết áp dùng trong y khoa và phụ kiện kèm theo • Bộ đồng hồ đo huyết áp GAMMA (G5, G7, GP, XXL LF) + M-000.09.232 + M-000.09.233 + M-000.09.554 + M-000.09.560 + M-000.09.230 + M-000.09.231 + M-000.09.555 + M-000.09.561 + M-000.09.242 + M-000.09.243 + M-000.09.556 + M-000.09.562 + M-000.09.323 + M-000.09.326 + M-000.09.325 + M-000.09.322 + M-000.09.621  Phụ kiện kèm theo cho đồng hồ đo huyết áp • Chân đế cho đồng hồ đo huyết áp GAMMA + M-000.09.141 + M-000.09.142 + M-000.09.145 + M-000.09.306 + M-000.09.307 • Bao đo huyết áp người lớn/ trẻ em/ sơ sinh + M-000.09.700 + M-000.09.702 + M-000.09.704 + M-000.09.619 + M-000.09.706 + M-000.09.615 + M-000.09.701 + M-000.09.703 + M-000.09.705 + M-000.09.629 + M-000.09.631 + M-000.09.625 • Túi khí cho bao đo huyết áp + M-000.09.661 + M-000.09.663 + M-000.09.664 + M-000.09.665 + M-000.09.668 + M-000.09.667 + M-000.09.671 + M-000.09.673 + M-000.09.674 + M-000.09.675 + M-000.09.678 + M-000.09.677 + M-000.09.669 • Vỏ ngoài cho bao đo huyết áp + M-000.09.059 + M-000.09.060 + M-000.09.061 + M-000.09.055 + M-000.09.058 + M-000.09.057 + M-000.09.079 • Đầu nối + M-000.09.092 + M-000.09.093 + M-000.09.094 + M-000.09.096 HEINE OPTOTECHNIK GmbH& Co.KG- Đức HEINE OPTOTECHNIK GmbH& Co.KG- Đức - Dụng cụ dùng để đo chỉ số áp lực máu cần thiết tác động lên thành động mạch nhằm đưa máu đến nuôi dưỡng các mô trong cơ thể. Đo chỉ số huyết áp tối đa và tối thiểu - Đồng hồ đo huyết áp thường dùng trong các phòng khám bệnh viện hoặc tại nhà cho những người đang bị bệnh huyết áp, có tiền sử bị huyết áp, hoặc người trung niên, người già từng có dấu hiệu xảy ra các cơn huyết áp... 4 TTBYT Loại A
5 Kính lúp và đèn vi phẫu thuật dùng trong y khoa và phụ kiện kèm theo • Bộ kính lúp vi phẫu thuật  Kính lúp vi phẫu 2.5X + C-000.32.355 + C-000.32.356 + C-000.32.567 + C-000.32.365 + C-000.32.366 + C-000.32.367 + C-000.32.865 + C-000.32.866 + C-000.32.867 + C-000.32.595 + C-000.32.596 + C-000.32.597 + C-000.32.585 + C-000.32.586 + C-000.32.587 + C-000.32.733 + C-000.32.734 + C-000.32.735 + J-000.31.370 + J-000.31.371  Kính lúp vi phẫu 3.5X + C-000.32.430 + C-000.32.440 + C-000.32.840 + C-000.32.720 + C-000.32.710 + C-000.32.736 + J-000.31.372  Kính lúp vi phẫu 4X + C-000.32.431 + C-000.32.441 + C-000.32.841 + C-000.32.711 + C-000.32.721 + C-000.32.737 + J-000.31.373  Kính lúp vi phẫu 6X + C-000.32.432 + C-000.32.442 + C-000.32.842 + C-000.32.712 + C-000.32.722 + C-000.32.738 + J-000.31.374 • Phụ kiện kèm theo  Kính bảo vệ + C-000.32.302 + C-000.32.306 + C-000.32.307  Băng đội đầu + C-000.32.549 + J-003.31.231  Ống kính + C-000.32.523 + C-000.32.524 + C-000.32.537 + C-000.32.027  Thanh nâng kính + C-000.32.551 + C-000.32.399  Dây giữ kính + C-000.32.305  Miếng đệm mũi + C-000.32.308  Khung chỉnh sửa kính + C-000.32.309  Dung dịch vệ sinh kính + C-000.32.542  Hộp đựng + C-000.32.552 • Bộ đèn đội đầu vi phẫu thuật  Bộ đèn MicroLight + J-008.31.270 + J-008.31.275 + J-008.31.276 + J-008.31.277 + C-008.32.246 + C-008.32.261 + C-008.32.264  Bộ đèn ML4 Led + J-008.31.410 + J-008.31.411 + J-008.31.413 + J-008.31.415 + J-008.31.416 + J-008.31.470 + J-008.31.471  Bộ đèn MD 1000 + J-003.31.245 + J-003.31.236 + J-003.31.246 + J-003.31.247 + J-003.31.248 + J-003.31.249 + J-000.31.208 + J-000.31.212 ª Phụ kiện kèm theo • Bộ lọc ánh sáng + C-000.32.241 + C-000.32.535 + C-000.32.536 + J-000.31.321 + J-000.31.326 • Cáp nối + C-000.32.240 + X-000.99.668 + X-000.99.667 • Dây dẫn sáng + Y-003.99.518 • Pin sạc + X-007.99.672 + X-007.99.665 + X-007.99.680 + X-007.99.671 + X-007.99.661 + X-007.99.676 + X-007.99.649 • Biến thế + X-095.16.330 + X-095.17.302 + X-095.17.310 + X-095.16.316 + X-095.16.315 + X-000.99.303 • Biến trở + X-095.16.325 + X-095.17.305 • Bộ sạc + X-095.17.302 + X-095.17.303 + X-007.99.672 + X-007.99.660 + X-007.99.650 • Đầu nối + C-000.33.509 • Chân cắm sạc + X-095.17.300 + X-095.17.301 + X-000.99.305 • Dụng cụ hỗ trợ tháo lắp + C-000.33.511 + C-000.33.512 • Hộp đựng + X-000.99.007 + C-160.00.000 + C-079.00.000 + C-079.03.000 • Bộ kính lúp và đèn vi phẫu thuật ML4 LED + J-008.31.440 + J-008.31.441 + J-008.31.450 + J-008.31.442 + J-008.31.443 + J-008.31.444 + J-008.31.452 + J-008.31.453 + J-008.31.463 + J-008.31.454 + J-008.31.456 + J-008.31.457 + J-008.31.445 + J-008.31.446 + J-008.31.451 + J-008.31.447 + J-008.31.448 + J-008.31.449 + J-008.31.458 + J-008.31.459 + J-008.31.464 + J-008.31.460 + J-008.31.461 + J-008.31.462 • Bộ kính lúp và đèn vi phẫu thuật MicroLight + C-008.32.440 + C-008.32.441 + C-008.32.442 + C-008.32.443 + C-008.32.444 + C-008.32.445 HEINE OPTOTECHNIK GmbH& Co.KG- Đức HEINE OPTOTECHNIK GmbH& Co.KG- Đức Dụng cụ dùng để chiếu sáng thăm khám và phẫu thuật ở các vùng khó kiểm tra kết hợp với kính lúp với độ phóng đại từ 2.3x – 6x, khoảng cách từ 250 mm- 520 mm. Dùng trong nhiều khoa như: Khám tổng quát, Da Liễu, Phẫu thuật thẩm mỹ, Phẫu thuật thần kinh, Tai mũi Họng, Mắt, Nha Khoa,.. Được khuyên dùng cho loại hình phẫu thuật đòi hỏi độ phóng đại cao và cường độ ánh sáng cao và ổn định, đường kính phẫu trường rộng, chức năng xóa bóng mờ rất tốt, đặc biệt là trong các vùng mổ sâu… chẳng hạn như trong các phẫu thuật khó về răng miệng, mạch máu, thần kinh sọ não, chỉnh hình,… 10 mục 1 TTBYT Loại A
6 Bộ đèn khám bệnh di động và phụ kiện kèm theo • Bộ đèn EL10 LED + J-008.27.001 + J-008.27.002 + J-008.27.003 • Bộ đèn EL3 LED + J-008.27.011 + J-008.27.013 + J-008.27.014  Phụ kiện kèm theo • Kẹp gắn bàn + J-000.27.013 • Chân di động + Y-096.50.010 • Nắp đậy cho chân di động + J-000.27.014 • Bóng đèn + J-005.27.075 + J-005.27.111 + X-004.88.080 + X-004.88.068 HEINE OPTOTECHNIK GmbH& Co.KG- Đức HEINE OPTOTECHNIK GmbH& Co.KG- Đức Dụng cụ thăm khám cung cấp nguồn sáng với cường độ cao sử dụng thuận tiện và có thể điều chỉnh đầu đèn đến vị trí chính xác cần chiếu sáng, đặt biệt trong các tình huống khó chiếu sáng giúp loại bỏ các hắc bóng trong chiếu sáng. Đèn khám dùng trong phụ khoa khoa tiết niệu, khoa sản, hay có thể dùng làm thiết bị phụ trợ trong phòng mổ… 10 mục 1 TTBYT Loại A