STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn khám phụ khoa SKF-A Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd Sử dụng để thăm khám sinh sản và phụ khoa, phẫu thuật phụ khoa, chẩn đoán, điều trị, bao gồm mổ lấy thai khẩn cấp, bao gồm nhiều chức năng điều trị Quy tắc 12 TTBYT Loại A
2 Bàn sanh SKF-B Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd Sử dụng để phẫu thuật tổng quát về sản phụ khoa Quy tắc 12 TTBYT Loại A
3 Cáng đẩy bệnh nhân SKK-A Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd Sử dụng để vận chuyển và điều trị bệnh nhân. Quy tắc 04 TTBYT Loại A
4 Xe tiêm thuốc SKM-A Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd Sử dụng trong bệnh viện để đựng thuốc tiêm cho bệnh nhân Quy tắc 04 TTBYT Loại A
5 giường điện 3 chức năng SKD-A Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd Sử dụng trong bệnh viện, chăm sóc người trong nhà dưỡng lão, chăm sóc bệnh nhân tại nhà Quy tắc 12 TTBYT Loại A
6 Giường tay quay SK-A1 Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd Sử dụng trong bệnh viện, chăm sóc người trong nhà dưỡng lão, chăm sóc bệnh nhân tại nhà Quy tắc 04 TTBYT Loại A