STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy xét nghiệm miễn dịch DxI 9000 Access Immunoassay Analyzer/C11137 Beckman Coulter, Inc. Beckman Coulter, Inc. Xem phụ lục đính kèm Quy tắc 1 phần III, mục 1, phụ lục 1, Thông tư 05/2022/ TT-BYT TTBYT Loại D