STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Phin lọc khuẩn-vi rút/ ấm-ẩm Theo phụ lục Theo phụ lục Pharma Systems AB Dùng để lọc vi khuẩn, vi rút, làm ấm ẩm Quy tắc 3, phụ lục I, mục I, phần II, Thông tư 05/2022/ TT-BYT TTBYT Loại B