STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Môi trường rã trứng phôi nhanh RapidWarmTM Omni/10124 Vitrolife Sweden AB Vitrolife Sweden AB Dùng để rã đông nhanh từ giai đoạn trứng đến giai đoạn túi phôi Quy tắc 2, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B