STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Môi trường chuẩn bị tinh trùng SpermRinseTM/10101; 10146 Vitrolife Sweden AB Vitrolife Sweden AB Sử dụng cung cấp môi trường chuẩn bị tinh trùng trong hỗ trợ sinh sản IVF Quy tắc 2, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B