STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Môi trường làm sạch tinh trùng FertiCultTM Flushing medium/FLUSH020; FLUSH050; FLUSH100 Fertipro NV Fertipro NV Dùng để làm sạch tinh trùng sử dụng trong hỗ trợ sinh sản Quy tắc 2, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B