STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Que thử nhanh Theo phụ lục Theo phụ lục Healgen Scientific LLC Dùng trong chẩn đoán IVD Quy tắc 1 TTBYT Loại D