STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Que thử nồng độ axit peracetic Serim® GUARDIAN™ 5106 Serim Research Corporation Serim Research Corporation Kiểm tra nồng độ axit peracetic trong chạy thận nhân tạo Quy tắc 15; Phần II, Phụ lục I Thông tư 05/2022/TTBYT TTBYT Loại A