STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Khay thử xét nghiệm định tính Cocaine (Khay thử phát hiện Cocaine) Theo phụ lục Theo phụ lục Công ty TNHH Medicon Xét nghiệm chẩn đoán In-vitro định tính phát hiện Cocaine trong nước tiểu của người, khi nồng độ chất chuyển hóa của nó vượt ngưỡng phát hiện. Quy tắc 6, phần III, phụ lục I, thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Que thử xét nghiệm định tính Cocaine (Que thử phát hiện Cocaine) Theo phụ lục Theo phụ lục Công ty TNHH Medicon Xét nghiệm chẩn đoán In-vitro định tính phát hiện Cocaine trong nước tiểu của người, khi nồng độ chất chuyển hóa của nó vượt ngưỡng phát hiện. Quy tắc 6, phần III, phụ lục I, thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B