STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Môi trường đông trứng phôi nhanh RapidVitTM Omni/10123 Vitrolife Sweden AB Vitrolife Sweden AB Dùng để đông lạnh nhanh từ giai đoạn trứng đến giai đoạn túi phôi. Quy tắc 2, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B