STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thủy tinh thể nhân tạo và dụng cụ đi kèm Theo phụ lục Theo phụ lục Staar Surgical AG Dùng trong phẫu thuật khúc xạ Quy tắc 08, Mục B, Phần II, Phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C