STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thủy tinh thể nhân tạo Theo phụ lục Theo phụ lục CIMA Technology, Inc Sử dụng trong phẫu thuật nhãn khoa, thay thế thủy tinh thể bị đục. Quy tắc 8-TT05/2022/TT-BYT TTBYT Loại C