STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thủy tinh thể nhân tạo Theo phụ lục Theo phụ lục Aaren Scientific France Dùng để cấy ghép cho những bệnh nhân đã loại bỏ thủy tinh thể bị đục bằng phẫu thuật. Quy tắc 8, mục B, phần II, phụ lục I, TT 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại C