STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Nhóm điện cực sử dụng cho máy phân tích điện giải Theo phụ lục Theo phụ lục HUMAN Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica mbH Nhóm điện cực sử dụng cho máy phân tích điện giải Quy tắc 5, phần III, phụ lục I, thông tư 05/2022/TT -BYT TTBYT Loại A