STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Que thử xét nghiệm định tính Ketamine Ketamine Rapid Test (Tên trên nhãn: Ketamine Rapid Test (Strip, Urine))/KET-U11 Azure Biotech Inc. Azure Biotech Inc. Xét nghiệm dùng để định tính phát hiện Ketamine trong nước tiểu của người. Quy tắc 6, phần III, phụ lục I của thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Khay thử xét nghiệm định tính Cocaine Cocaine Rapid Test (Tên trên nhãn: Cocaine Rapid Test (Device, Urine))/COC-U23 Azure Biotech Inc. Azure Biotech Inc. Xét nghiệm dùng để định tính phát hiện Cocaine trong nước tiểu của người. Quy tắc 6, phần III, phụ lục I của thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
3 Que thử xét nghiệm định tính Cocaine Cocaine Rapid Test (Tên trên nhãn: Cocaine Rapid Test (Strip, Urine))/COC-U11 Azure Biotech Inc. Azure Biotech Inc. Xét nghiệm dùng để định tính phát hiện Cocaine trong nước tiểu của người. Quy tắc 6, phần III, phụ lục I của thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
4 Khay thử xét nghiệm định tính Methamphetamine Methamphetamine Rapid Test (Tên trên nhãn: Methamphetamine Rapid Test (Device, Urine))/MET-U23 Azure Biotech Inc. Azure Biotech Inc. Xét nghiệm dùng để định tính phát hiện Methamphetamine trong nước tiểu của người. Quy tắc 6, phần III, phụ lục I của thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
5 Panel thử xét nghiệm định tính Methamphetamine, Marijuana, Amphetamine và Morphine (Panel thử phát hiện MET/THC/AMP/MOP) Multi-drug Urine Test Panel/MD-U54-MET/THC/AMP/MOP Azure Biotech Inc. Azure Biotech Inc. Xét nghiệm dùng để định tính phát hiện Methamphetamine, Marijuana, Amphetamine và Morphine trong nước tiểu của người. Quy tắc 6, phần III, phụ lục I của thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
6 Panel thử xét nghiệm định tính Methamphetamine, Marijuana, Methylenedioxymethamphetamine và Morphine (Panel thử phát hiện MET/THC/MDMA/MOP) Multi-drug Urine Test Panel/MD-U54-MET/THC/MDMA/MOP Azure Biotech Inc. Azure Biotech Inc. Xét nghiệm dùng để định tính phát hiện Methamphetamine, Marijuana, Methylenedioxymethamphetamine và Morphine trong nước tiểu của người. Quy tắc 6, phần III, phụ lục I của thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
7 Panel thử xét nghiệm định tính Methamphetamine, Marijuana, Methylenedioxymethamphetamine, Morphine và Cocaine (Panel thử phát hiện MET/THC/MDMA/MOP/COC) Multi-drug Urine Test Panel/MD-U55-MET/THC/MDMA/MOP/COC Azure Biotech Inc. Azure Biotech Inc. Xét nghiệm dùng để định tính phát hiện Methamphetamine, Marijuana, Methylenedioxymethamphetamine, Morphine và Cocaine trong nước tiểu của người Quy tắc 6, phần III, phụ lục I của thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
8 Que thử xét nghiệm định tính Amphetamine Amphetamine Rapid Test (Tên trên nhãn: Amphetamine Rapid Test (Strip, Urine))/AMP-U11 Azure Biotech Inc. Azure Biotech Inc. Xét nghiệm dùng để định tính phát hiện Amphetamine trong nước tiểu của người. Quy tắc 6, phần III, phụ lục I của thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
9 Khay thử xét nghiệm định tính Amphetamine Amphetamine Rapid Test (Tên trên nhãn: Amphetamine Rapid Test (Device, Urine))/AMP-U23 Azure Biotech Inc. Azure Biotech Inc. Xét nghiệm dùng để định tính phát hiện Amphetamine trong nước tiểu của người. Quy tắc 6, phần III, phụ lục I của thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
10 Que thử xét nghiệm định tính Morphine Morphine Rapid Test (Tên trên nhãn: Morphine Rapid Test (Strip, Urine))/MOR-U11 Azure Biotech Inc. Azure Biotech Inc. Xét nghiệm dùng để định tính phát hiện Morphine trong nước tiểu của người. Quy tắc 6, phần III, phụ lục I của thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
11 Khay thử xét nghiệm định tính Morphine Morphine Rapid Test (Tên trên nhãn: Morphine Rapid Test (Device, Urine))/MOR-U23 Azure Biotech Inc. Azure Biotech Inc. Xét nghiệm dùng để định tính phát hiện Morphine trong nước tiểu của người. Quy tắc 6, phần III, phụ lục I của thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
12 Que thử xét nghiệm định tính Methamphetamine Methamphetamine Rapid Test (Tên trên nhãn: Methamphetamine Rapid Test (Strip, Urine))/MET-U11 Azure Biotech Inc. Azure Biotech Inc. Xét nghiệm dùng để định tính phát hiện Methamphetamine trong nước tiểu của người. Quy tắc 6, phần III, phụ lục I của thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
13 Khay thử xét nghiệm định tính Ketamine Ketamine Rapid Test (Tên trên nhãn: Ketamine Rapid Test (Device, Urine))/KET-U23 Azure Biotech Inc. Azure Biotech Inc. Xét nghiệm dùng để định tính phát hiện Ketamine trong nước tiểu của người. Quy tắc 6, phần III, phụ lục I của thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
14 Que thử xét nghiệm định tính Methadone Methadone Rapid Test (Tên trên nhãn: Methadone Rapid Test (Strip, Urine))/MTD-U11 Azure Biotech Inc. Azure Biotech Inc. Xét nghiệm dùng để định tính phát hiện Methadone trong nước tiểu của người. Quy tắc 6, phần III, phụ lục I của thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
15 Khay thử xét nghiệm định tính Methadone Methadone Rapid Test (Tên trên nhãn: Methadone Rapid Test (Device, Urine))/MTD-U23 Azure Biotech Inc. Azure Biotech Inc. Xét nghiệm dùng để định tính phát hiện Methadone trong nước tiểu của người. Quy tắc 6, phần III, phụ lục I của thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
16 Que thử xét nghiệm định tính Opiate Opiate Rapid Test (Tên trên nhãn: Opiate Rapid Test (Strip, Urine))/OPI-U11 Azure Biotech Inc. Azure Biotech Inc. Xét nghiệm dùng để định tính phát hiện Morphine/Heroin trong nước tiểu của người. Quy tắc 6, phần III, phụ lục I của thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
17 Khay thử xét nghiệm định tính Opiate Opiate Rapid Test (Tên trên nhãn: Opiate Rapid Test (Device, Urine))/OPI-U23 Azure Biotech Inc. Azure Biotech Inc. Xét nghiệm dùng để định tính phát hiện Morphine/Heroin trong nước tiểu của người. Quy tắc 6, phần III, phụ lục I của thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
18 Que thử xét nghiệm định tính Marijuana Marijuana Rapid Test (Tên trên nhãn: Marijuana Rapid Test (Strip, Urine))/THC-U11 Azure Biotech Inc. Azure Biotech Inc. Xét nghiệm dùng để định tính phát hiện chất chuyển hóa THC (11-nor-Δ9-THC-9-carboxylic acid) trong nước tiểu của người. Quy tắc 6, phần III, phụ lục I của thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
19 Khay thử xét nghiệm định tính Marijuana Marijuana Rapid Test (Tên trên nhãn: Marijuana Rapid Test (Device, Urine))/THC-U23 Azure Biotech Inc. Azure Biotech Inc. Xét nghiệm dùng để định tính phát hiện chất chuyển hóa THC (11-nor-Δ9-THC-9-carboxylic acid) trong nước tiểu của người. Quy tắc 6, phần III, phụ lục I của thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
20 Que thử xét nghiệm định tính Ecstasy MDMA Rapid Test (Tên trên nhãn: MDMA Rapid Test (Strip, Urine)/ MDMA-U11 Azure Biotech Inc. Azure Biotech Inc. Xét nghiệm dùng để định tính phát hiện Ecstasy trong nước tiểu của người. Quy tắc 6, phần III, phụ lục I của thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
21 Khay thử xét nghiệm định tính Ecstasy MDMA Rapid Test (Tên trên nhãn: MDMA Rapid Test (Device, Urine))/MDMA-U23 Azure Biotech Inc. Azure Biotech Inc. Xét nghiệm dùng để định tính phát hiện Ecstasy trong nước tiểu của người. Quy tắc 6, phần III, phụ lục I của thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B