STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống PCR PCR-tubes for polymerase change reaction with 0.2 ml and 0.5 ml volumes Accumax Lab Devices Private Limited AHN Biotechnologie GmbH Được sử dụng một lần cho ứng dụng PCR Quy tắc 4, phần II, phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT -BYT TTBYT Loại A