STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Canuyn Mayo HTA11xx/HTA1101; HTA1102; HTA1103; HTA1104; HTA1105; HTA1106; HTA1107; HTA1108 HTA1109 Hitec medical Co., Ltd., China Hitec medical Co., Ltd., China Chỉ định chính để đặt đường thở hầu họng là nếu bệnh nhân có nguy cơ bị tắc nghẽn đường thở do cơ đường thở trên bị giãn hoặc do lưỡi bị tắc nghẽn đường thở Quy tắc 2, phụ lục 1 phần II, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Ống nội khí quản đường miệng có bóng HTC02xxOC/HTC0230OC; HTC0235OC; HTC0240OC; HTC0245OC; HTC0250OC; HTC0255OC; HTC0260OC; HTC0265OC; HTC0270OC; HTC0275OC; HTC0280OC Hitec medical Co., Ltd., China Hitec medical Co., Ltd., China Tạo kênh thở nhân tạo tạm thời cho bệnh nhân, đặc biệt là những người không thể tự thở Quy tắc 7, phần II, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
3 Ống nội khí quản đường mũi có bóng HTC02xxNC/HTC0230NC; HTC0235NC; HTC0240NC; HTC0245NC; HTC0250NC; HTC0255NC; HTC0260NC; HTC0265NC; HTC0270NC; HTC0275NC; HTC0280NC Hitec medical Co., Ltd., China Hitec medical Co., Ltd., China Tạo kênh thở nhân tạo tạm thời cho bệnh nhân, đặc biệt là những người không thể tự thở Quy tắc 7, phần II, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B