STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Dung dịch muối đẳng trương dùng rửa tinh trùng PURESPERM™ WASH/PSW-020; PSW-100 Nidacon International AB Nidacon International AB Để rửa tinh trùng theo phương pháp bơi lên, sử dụng trong hỗ trợ sinh sản Quy tắc 3, phần II TTBYT Loại B
2 Môi trường pha loãng dùng cho PURESPERM™ 100 PURESPERM™BUFFER/PSB-100 Nidacon International AB Nidacon International AB Dùng để pha loãng nồng độ Puresperm 100 trong lọc rửa tinh trùng theo thang nồng độ, sử dụng trong hỗ trợ sinh sản Quy tắc 3, phần II TTBYT Loại B
3 Dụng cụ hỗ trợ thu nhận tinh trùng sau khi phân lập bằng gradient PROINSERT™/PI15-5 Nidacon International AB Nidacon International AB Dùng để tách lấy tinh trùng an toàn, sử dụng trong hỗ trợ sinh sản Quy tắc 4, phần II TTBYT Loại A
4 Dung dịch đông lạnh tinh trùng SPERM CRYOPROTEC™/SCP-020 Nidacon International AB Nidacon International AB Dùng trong đông lạnh tinh trùng Quy tắc 2.2, phần II TTBYT Loại B